Privacy policy

Haarmakers

Haarmakers, gevestigd aan Breed 30, 1621 KC Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.haarmakers.nl Breed 30, 1621 KC Hoorn +31118613220

Danny Griffioen is de Functionaris Gegevensbescherming van Haarmakers Hij/zij is te bereiken via info@haarmakers.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Haarmakers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@haarmakers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Haarmakers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen op basis van toestemming:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Haarmakers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haarmakers) tussen zit. Haarmakers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mydentity, customer engagement platform
Flexxis, kassa en reserveringssysteem

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Haarmakers bewaart uw gegevens zolang uw account actief blijft, tenzij u overgaat tot verwijdering daarvan. Op uw verzoek verwijdert Haarmakers uw gegevens of maakt deze anoniem, behoudens de hieronder genoemde uitzonderingen. Haarmakers kan na verwijdering van een account gegevens bewaren:

Als er een onopgeloste kwestie is met betrekking tot uw account, zoals een onopgelost(e) claim of geschil. Als we hiertoe op grond van toepasselijk recht verplicht zijn

Haarmakers kan bepaalde gegevens indien nodig ook bewaren voor zijn legitieme zakelijke belangen, zoals preventie van fraude en verbetering van de veiligheid en beveiliging van Gebruikers. Als Haarmakers bijvoorbeeld het account van een Gebruiker sluit vanwege onveilig gedrag of beveiligingsincidenten, kan Haarmakers bepaalde gegevens over dat account bewaren om te voorkomen dat een Gebruiker in de toekomst een nieuw Haarmakers-account opent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Haarmakers deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Haarmakers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Haarmakers uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

We delen gegevens met:

Mydentity een customer engagement platform waarbij persoonsgegevens, bezoek en aankoop geschiedenis worden gedeeld met als doel om de klantbeleving te verbeteren.
Flexxis, een kassa en reserveringssysteem, hiermee worden ook persoonsgegevens gedeeld, met als doel om reserveringen te kunnen maken en betalingen te verrichten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Haarmakers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Haarmakers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@haarmakers.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Haarmakers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Haarmakers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Haarmakers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@haarmakers.nl.